Side Menu

 เรื่องจริงในคดี

 
ปรึกษากฎหมายทนาย เอก 089-041-7138
 
การยื่นฎีกา
ป.วิ.แพ่ง มาตรา 247
การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา
 ป.วิ.แพ่ง มาตรา 249
ศาลจะอนุญาตให้ฎีกาต้องเป็นปัญหาสำคัญควรได้รับการวินิจฉัยรวมถึงกรณีดังนี้
1) ปัญหาเกี่ยวพันประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2) เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายสำคัญที่ขัดกัน หรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกา
3) คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญซึ่งยังไม่มีแนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกามาก่อน
4) เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ขัดกับคำพิพากษาหรือคำสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น
5) เพื่อเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมาย
6) ปัญหาสำคัญอื่นตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา
 
  

 
                                                                         สอบถามเพิ่มเติม

อีเมล์ของท่าน

 

เรื่อง:

ข้อความ:

ส่งพร้อมไฟด์ :

รหัสยืนยัน ใส่ตัวเลขที่คุณเห็น

Click to reload image
     
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗