PM9LAW.COM

Home About us Product Support Contact us

 

เรื่องจริงที่ศาลพิพากษาแล้ว                                                 
สัญญาชำระหนี้ผ่อนเป็นงวดๆอายุความ ๕ ปี     
กรรมสิทธิ์ร่วมสามี-ภรรยา

เครื่องหมายการค้าไม่สามารถครอบครองปรปักษ์ได้  

จอดรถไม่ให้สัญญาณจราจรต้องรับผิด  
ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหายมีสิทธิแจ้งความ 

                    
 
     ฎีกาที่ 6854/2553                
   (สัญญาชำระหนี้ผ่อนเป็นงวดๆอายุความ ๕ ปี )  
    ย่อสั้น  
    ..........  

 

  โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินบริษัท ก. โดยตกลงผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยรายเดือนรวม 144 งวด เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 22 เมษายน 2548 และชำระงวดถัดไปทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน หากผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใด ยอมให้บริษัท ก. เรียกหนี้ตามสัญญาทั้งหมดคืนได้ทันที ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ในสัญญากู้ โดยจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายวันที่ 5 กรกฎาคม 2538 เป็นการฟ้องขอให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ซึ่งมีข้อตกลงชำระหนี้ผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/33 (2) สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในหนี้ดังกล่าวจึงมีกำหนดอายุความห้าปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2538 เป็นต้นไป เมื่อจำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เนื่องจากนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดห้าปี นับแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2538 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องของตนได้ การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ 13 มิถุนายน 2544 คดีโจทก์จึงขาดอายุความแล้ว

 
                                                                                                                                
  

Copyright © pm9law.com. All rights Reserved.