Side Menu

 เรื่องจริงในคดี

 
ปรึกษากฎหมายทนาย เอก 089-041-7138
 
จากเดิม กฎหมายบัญญัติไว้ว่า

 "การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

                    ปัจจุบัน

 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖)พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไข)

“การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

(๑) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

(๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป”

          คือ กฎหมายเดิมบัญญัติว่า "เพื่อจำหน่าย" แต่แก้ไขใหม่เป็น "สันนิษฐานว่า" เป็นการให้ผู้ที่ ครอบครองยาเสพติดโต้แย้งได้ว่าไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายได้...

 
  

 
                                                                         สอบถามเพิ่มเติม

อีเมล์ของท่าน

 

เรื่อง:

ข้อความ:

ส่งพร้อมไฟด์ :

รหัสยืนยัน ใส่ตัวเลขที่คุณเห็น

Click to reload image
     
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗