Side Menu

 เรื่องจริงในคดี

 
ปรึกษากฎหมายทนาย เอก 089-041-7138
 

รอการลงโทษตาม ป.อาญา มาตรา 56

 ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับ และในกรณีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะลงโทษปรับหรือไม่ก็ตาม หรือลงโทษปรับ   ถ้าปรากฎว่าผู้นั้น

(1)ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน

(2)เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

(3) เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินห้าปี  แล้วมากระทำความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

และ........

 
  

 
                                                                         สอบถามเพิ่มเติม

อีเมล์ของท่าน

 

เรื่อง:

ข้อความ:

ส่งพร้อมไฟด์ :

รหัสยืนยัน ใส่ตัวเลขที่คุณเห็น

Click to reload image
     
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗