Welcome to Website สำนักงานกฎหมายภคพลทนายความ

ที่ตั้ง
กฎหมายน่ารู้
ติดต่อสอบถาม

 

Youtube 
More
Youtube 
More
Youtube เพลงจีน
More

สำนักงานกฎหมายภคพลทนายความ
 

บริการงานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

Notarial Services Attorney

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

1.รับรองลายมือชื่อผู้เริ่มก่อการ กรรมการ

หรือหุ้นส่วนผู้จัดการในคำขอจดทะเบียน
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการในคำขอจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ในฐานะสมาชิกเนติฯ)
2.รับรองลายมือชื่อของผู้จัดการบริษัทที่ใช้ในการแสดงว่า
เป็นผู้ส่งออกสินค้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ
3.รับรองลายมือชื่อผู้จัดการในการส่งออกสินค้าต่อกรมศุลกากร
4.รับรองเอกสาร รับรองบุคคลเพื่อยื่นต่อหน่ายงานราชการและ
  ศาลในต่างประเทศ

                 

 

Copyright © pm9law.com. All rights Reserved.