PM9LAW.COM

Home About us Product Support Contact us

 

เรื่องจริงที่ศาลพิพากษาแล้ว                                                 
สัญญาชำระหนี้ผ่อนเป็นงวดๆอายุความ ๕ ปี     
กรรมสิทธิ์ร่วมสามี-ภรรยา

เครื่องหมายการค้าไม่สามารถครอบครองปรปักษ์ได้  

จอดรถไม่ให้สัญญาณจราจรต้องรับผิด  
ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหายมีสิทธิแจ้งความ 

                    
 
  ฎีกาที่ 386/2551                 
   (ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหายมีสิทธิแจ้งความ)  
    ย่อสั้น  
 

  ..........

 

 

แม้ บ. ผู้เช่าซื้อยังชำระราคาค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์บรรทุกดังกล่าวยังเป็นของ ว. ผู้ให้เช่าซื้อ แต่ บ. ก็มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์จากรถยนต์บรรทุกที่เช่าซื้อนั้นและมีหน้าที่ต้องส่งคืนรถยนต์บรรทุกที่เช่าซื้อในสภาพเรียบร้อยแก่ ว. ผู้ให้เช่าซื้อหากมีกรณีต้องคืน เมื่อจำเลยทั้งสองยักยอกชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไปจาก บ. บ. ย่อมได้รับความเสียหายจึงเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองได้เช่นเดียวกับ ว. เจ้าของรถยนต์บรรทุกดังกล่าว คดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อ บ. รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 แต่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542 ซึ่งเกินกว่าสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตาม ป.อ. มาตรา 96

 
                                                                                                                                
  

Copyright © pm9law.com. All rights Reserved.